Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Privacyverklaring De Klaver

Het is u vast niet ontgaan: de nieuwe privacy wetgeving is van kracht. Ook De Klaver hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in ons privacyverklaring nog duidelijker uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De Klaver is, gevestigd aan de Schaapsdrift 24, 3832 KH te Leusden, ingeschreven onder handelsregisternummer 32150805. A. Rommers is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of die we in verband kunnen brengen met u.U deelt persoonsgegevens met ons als u cliënt bij ons bent of als u contact met ons hebt. Denk aan je naam, telefoonnummer of e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

Waarvoor gebruikt De Klaver persoonsgegevens?

Om u tot dienst te kunnen staan moeten wij u goed kennen. Daarom vragen wij naar uw persoonsgegevens en verwerken wij deze ook. Uw persoonsgegevens gebruiken we voor:

 • Uw cliëntdossier; uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonsgegevens, psychosociale gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingssessie.
 • Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze gegevens zijn:
  • uw naam, adres en woonplaats.
  • uw geboortedatum.
  • de datum van de behandeling.
  • uw zorgverzekeraar met polisnummer.
  • een korte omschrijving van de behandeling.
  • de kosten van het consult.
 • Voor de financiële administratie; slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een wachtwoord beveiligde computer.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Hoe lang bewaart De Klaver mijn gegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld. We hanteren hier een periode van zeven jaar voor na het einde van de overeenkomst of je relatie met De Klaver.

Hoe gaat De Klaver met uw persoonsgegevens om?

De Klaver zal haar uiterste best doen om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat verwerkingsverantwoordelijke:

 • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang heeft tot uw gegevens,
 • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een sessie en het uitvoeren van de financiële administratie.
 • de bijzondere persoonsgegevens (het cliëntdossier) alleen schriftelijk bewaart, in een afgesloten kast.

Uw rechten

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy­rechten:

 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
 • Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
  • de gegevens niet meer nodig zijn
  • u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
  • u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
  • de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
  • de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website
 • Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
  • de gegevens mogelijk onjuist zijn
  • de verwerking onrechtmatig is
  • de gegevens niet meer nodig zijn
  • u bezwaar maakt
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over bovenstaande, dan wil ik u vragen dit in eerste instantie met mij te bespreken. Als wij er niet uitkomen, dan verwijs ik u door naar de Autoriteit Persoonsgegevens, waar u uw klacht kunt neerleggen.

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland het orgaan dat toezicht houdt op de naleving van de privacywet. Naast het houden van toezicht doet de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek naar organisaties die persoonsgegevens verwerken, wanneer hier aanleiding toe is. Personen kunnen tips geven aan de Autoriteit Persoonsgegevens als ze het gevoel hebben dat een organisatie niet op de juiste manier met persoonsgegevens omgaat.